گروه های تلگرام ایرانیان مقیم کانادا

یک روش کارآمد برای اتصال میلیون ها ایرانی ها چه در داخل چه در خارج از کانادا به یکدیگر

جهت عضویت لطفا اینجا را کلیک کنید

ابعاد  شهری و اجتماعی و اقتصادی

مجموعه گروه ها و کانال های تلگرامی ایرانیان مقیم، شبکه ای ارتباطی در سه بخش مجزا می باشد

الف – گروه های تلگرامی شهری، ویژه بزرگترین و مهم ترین شهرهای هر یک از ده استان اصلی کانادا می باشد. در این بخش، گروه های تلگرامی فقط برای شهرهایی که کانون اصلی تر ایرانیان است تاسیس گردیده است.  این گروه ها صرفا برای سوال و جواب های کوتاه شهری و پرسش ها و راهنماییهای کوتاه و سودمند  درباره همان شهر است و درج هیچ گونه موضوعات دیگری از جمله تبلیغات و آگهی ولو آنکه در ارتباط با آن شهر باشد، در هیچ یک از گروههای شهری مجاز نیست

ب  گروه های تلگرامی عمومی و اجتماعی که برای بحث های همه منظوره اجتماعی از جمله سوال و جواب های مهاجرتی و سایر مواردی است که در موضوعات  و اهداف پنج گانه گروه های شهری نمی گنجد. هرگونه تبلیغات و آگهیهای تجاری در این گروهها نیز ممنوع و بلا موضوع می باشد

ج-کانال های مجزای تبلیغات و آگهی های تجاری یا بازاریابی یا اطلاع رسانی برای هرگونه امور انتفاعی. این کانال ها قبلا در قالب یک گروه  سراسری بنام نیازمندی های کانادا فعال بود که بدلیل  کثرت  درج تبلیغات تکراری و نیز روند  نا کارآمد اداره مطلوب گروه، از ابتدای سال جاری  گروه مذکور تعطیل شده و به جای آن سه کانال مجزا برای سه شهر اصلی و بزرگ کانادا و یک کانال سراسری برای تبلیغات سایر شهرها در نظر گرفته شده است