گروه منطقه آزاد تلگرام

گروه ازاد، بیا مخ بزن؛
پراز دختر پسر سینگل؛
تک بیا جفت برو ؛

بهترین لحظاتو کنار هم خواهیم داشت، سنی ازهمه گذشته پس قانون معنی نمیده ، باهم بخندیم نه بهم امیدوارم دورهم ساعات و لحظات زیبایی سپری کنیم. امیدوارم روزتان را با افرادی ازجنس انسانیت تجربه کنید.