گروه و کانال های دوست یابی در تلگرام

ابـر‌ گـپ ایـران ، دورهی
بزرگتـرین چتـکده ایـران ، رل زنـی آزاد ، هـروز چالـش همـراه با جـایزه .

چــت > ٱزاد
ویس چــت > فعال

بزرگترین لینکدونی تلگرام، بیشترین ممبر فعال

یه لینکدونی خاص 《دختراش حساس 《پسراش جیگر طلاست《ادب نشانه ی فرهنگ شماست 《بیا پشیمون نمیشی، از همه شهری هستیم