ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
  ورود
    پرینت

  عکس منطق 

   عکس در منطق به دو نوع است:

   

  عکس مستوی و عکس نقیض. در عکس، بر خلاف تناقض صدق و کذب قضیه تغییر نمی کند.
  عکس مستوی یک قضیه، هم ارزش و معادل با اصل آن قضیه است. برای به دست آوردن عکس مستوی یک قضیه، باید جای موضوع و محمول آن را عوض کرد و کیف(سلب و ایجاب) را به حال خود گذاشت؛ در این صورت قضیه ای را که به دست می آید معکوس قضیه اول می نامند. عکس یک قضیه صادق، حتماً صادق است. همچنین اگر قضیه ای موجبه باشد، عکسش هم باید موجبه باشد، و اگر سالبه باشد، عکسش نیز سالبه است. در عکس مستوی، کمیت قضیه لازم نیست یکسان باشد؛ و از قضیه کلی، عکس جزئی نیز قابل استنتاج است.
  قضیهٔ موجبهٔ کلیه به موجبهٔ جزئیه منعکس می شود: مثلا قضیهٔ «هر فلزی رساناست» در حال عکس چنین می شود که «بعضی رساناها فلز هستند» یا قضیهٔ «هر ایرانی آسیایی است» عکسش این است که «بعضی آسیایی ها ایرانی هستند.» علت این که موجبهٔ کلیه به موجبه جزئیه انعکاس می یابد این است که در قضایای حملی معمولاً محمول اعم از موضوع است و بنابراین نمی توان آن را به صورت کلّی منعکس کرد؛ مثلاً نمی توان گفت: « هر آسیایی ایرانی است.»موجبه جزئیه به موجبه جزئیه منعکس می شود. مثلاً قضیهٔ «بعضی ایرانی ها مسلمان اند» به قضیهٔ «بعضی مسلمان ها ایرانی اند» تبدیل می شود.سالبهٔ کلیه به سالبه کلیه منعکس می شود؛ مانند «هیچ مهره داری حشره نیست» که معکوس آن می شود: «هیچ حشره ای مهره دار نیست.»
  سالبه جزئیه دارای عکس مستوی لازم الصدق نیست؛ به این معنی که اگر قضیهٔ سالبه جزئیه صادق داشته باشیم، عکس آن فقط در صورتی صادق است که رابطه موضوع و محمول قضایا، رابطه عموم و خصوص من وجه باشد. مثلاً عکس «بعضی حیوانات سیاه نیستند» می شود «بعضی سیاه ها حیوان نیستند» که قضیه صادقی است؛ اما عکس «بعضی انسان ها باسواد نیستند» می شود « بعضی باسوادها انسان نیستند» که کاذب است.