ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
    ورود
      پرینت

    چست عکس؛ شخصی درمورد عکس سخن می گوید

    عکس : ریشه ی واژه ی عکس به اخش بر می گردد . اخش را لغت اوستایی پتخش pitaxš می بینیم . لغت پتخش از دو بخش: پیتا=شاه / اخش=چشم تشکیل شده که امروزه آنرا بیدخش – بدخش میخوانند ( همریشه با نام سرزمین بدخشان تاجیکستان ) به معنای صدراعظم بنا بر این اخش همانستکه که امروزه به شکل عکس=تصویر به کار میرود.